xer-files
Wednesday, March 15, 2006
  Gugulethu (60)
- Widowed businesswoman - Mother of 4 -
Konke esakuthenjiswa ngo 1980 akwenzakalanga yonke into ikhwela nsuku zonke. Kusukela khona lithathwa lelo lizwe sibi sesawudo liyadula, into eyayengancitshwanwa. Pho ke, izithembiso zika 1980 zingaphi? Ukuhlupheka kumandla! Ngakho ke asilayo enye into esingayenza phandle kokuthi sibaphe ubunzima obukhulu ngokutshengisela imihla ngemihla, sale sisezitaladeni ngoba ukukhulumisana labo laba Bantu akutshintshi lutho. Omama yibo abahlupheka okwedlula wonke umuntu kuleli lizwe, yibo abanakekela abantwana ikakhulu ekuguleni njengoba umkhuhlane ubhahile. Ukudla, lemithi akukho, lalawo maphilisi okuthiwa ngama Anti-Retroviral Drugs aya kwabalutshwana abangani lezihlobo. Thina omama yithi kuphela esingaletha lokhu kwahluka. Ngithi Phambili ngokutshengisela. Interviewer: Ngemva kwalokhu kuxoxa obekusobala ukuthi lumama ubesizwa ubuhlungu ngimbuzile ukuthi yena uthini ngaleli langa lokujabulela inkululeko? UGugulethu Uthe lothu, weza lemfanekiso yakhe ekuphileni kwakhe ngemva kwe Independence lakusukela ku 1980 echasisa ngezinyembezi uthe "Mina ngithi langalezi -nhlupho eziya phambili."
 
Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link<< Home
You know Stone's 'Hidden History of the Korean War'?

My Photo
Name:
Location: Netherlands
Archives
February 2005 / March 2005 / April 2005 / May 2005 / June 2005 / July 2005 / August 2005 / September 2005 / October 2005 / November 2005 / December 2005 / January 2006 / February 2006 / March 2006 / April 2006 / May 2006 / June 2006 / July 2006 / August 2006 / September 2006 / October 2006 / November 2006 / December 2006 / January 2007 / February 2007 / March 2007 / April 2007 / May 2007 / June 2007 / July 2007 / August 2007 / September 2007 / October 2007 / November 2007 / December 2007 / January 2008 / February 2008 / March 2008 / May 2008 / June 2008 / July 2008 / October 2008 / December 2008 / January 2009 / February 2009 / March 2009 / April 2009 / May 2009 / June 2009 /